2020 catalog

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych „Keter”
Data ostatniej aktualizacji: 11 listopad 2018 r.

Spółka „Keter Plastic Ltd.” i jej spółki zależne (w tym jednostki zależne i współzależne) (zwane dalej „Keter”, „my”, „nasz” lub „spółka” i wyrazy do nich pokrewne) szanują prywatność swoich klientów, pracowników i kandydatów do pracy oraz zobowiązują się do zapewnienia należytej ochrony danych osobowych udostępnianych nam przez Państwa. Chronimy także prywatność osób odwiedzających naszą stronę czy witrynę, obserwujących, sprzedawców, usługodawców, partnerów i innych osób mających kontakt ze spółką „Keter Plastic Ltd.” (osoby te oraz wszelkie inne osoby, w odniesieniu do których gromadzimy dane osobowe są zwane dalej zbiorczo „Klienci” lub „Państwo” lub „podmioty danych”).

Niniejsza Polityka („Polityka Prywatności”) omawia rodzaje informacji, które możemy gromadzić od Państwa, bezpośrednio bądź na podstawie danych dostarczanych podczas Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych, w tym na: www.keter.com, www.curver.com, a także innych stronach internetowych i aplikacjach Spółki „Keter” (zwanych dalej „stronami internetowymi”) oraz na naszych stronach w mediach społecznościowych, jak również podczas dokonywania zakupu online w naszym sklepie internetowym, a także na podstawie danych dostarczonych nam podczas wyrażania przez Państwa zainteresowania naszymi produktami, podczas transakcji biznesowych, konferencji, sprzedaży i obsługi technicznej, jak i danych zawartych w podaniach o pracę, dostarczonych w czasie zatrudnienia lub świadczenia usług. Stosując transparentną politykę dotyczącą informacji, które możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przetwarzać, opisujemy w niniejszej Polityce Prywatności nasze praktyki, chcąc je Państwu przedstawić.

Prosimy Państwa o uważne przeczytanie poniższych informacji po to, abyście Państwo zrozumieli nasze praktyki odnośnie Państwa danych osobowych i sposobu ich traktowania.

Dla celów egzekwowania przepisów ochrony danych stosowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym („Prawo o ochronie danych”) Spółka „Keter” zwana będzie dalej Administratorem danych („Administrator danych”).

Istnieje kilka kategorii informacji i danych, które możemy gromadzić od naszych Klientów.
Jednym rodzajem danych są nieidentyfikowalne i anonimowe informacje („Dane Nieosobowe”). Gromadzimy też kilka kategorii danych osobowych („Dane Osobowe”). Dane osobowe, które są gromadzone, obejmują wszelkie szczegóły umożliwiające identyfikację użytkownika, oraz zostały przekazane świadomie i dobrowolnie przez Państwa lub przez organizację, którą Państwo reprezentują lub z którą są powiązani, lub zostały przekazane w wyniku korzystania przez Państwa ze strony internetowej „Keter” (jak opisano poniżej). Dane te mogą obejmować Państwa nazwę (imię i nazwisko), adres e-mail, numery telefonów, zdjęcie, adres pocztowy, datę urodzenia, płeć, nazwę stanowiska i organizacji, konto bankowe, kartę kredytową i inne dane dotyczące płatności i rozliczenia, adres rozliczeniowy, dane logowania, nazwę użytkownika, hasło i dane użytkownika do konta „Keter” lub aplikacji mobilnej „Keter” oraz wszelkie inne informacje, które mogą Państwo dostarczyć spółce „Keter .
Dodatkowo możemy uzyskać dane o lokalizacji związane z lokalizacją geograficzną laptopa, urządzenia mobilnego lub innego urządzenia cyfrowego, na którym używana jest strona internetowa lub aplikacja „Keter”.
Nie mają Państwo żadnego obowiązku prawnego, aby dostarczyć informacje Spółce „Keter”, niemniej wymagamy pewnych informacji w celu realizacji umów, jak na przykład sprzedaż lub zakup, lub w celu dostarczenia wszelkich usług i produktów. Jeśli postanowią Państwo nie przekazywać nam pewnych informacji, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu niektórych lub wszystkich usług bądź zrealizować Państwa zamówienia na produkty.
„Keter” może również gromadzić adresy e-mail osób, które komunikują się z „Keter” za pośrednictwem poczty e-mail lub za pośrednictwem usług komunikatora, bądź innych platform mediów społecznościowych, a także osób, które tworzą konta i dane uwierzytelniające do logowania.
Podczas rejestracji na stronie(ach) lub w aplikacjach „Keter” lub podczas przesyłania prośby o wsparcie lub o informację za pośrednictwem strony internetowej (stron internetowych), „Keter” zbierze dane, w tym również Państwa imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu i podany przez Państwa osobisty lub służbowy adres e-mail, adres, datę urodzenia i inne tego typu informacje. Informacje te „Keter” może wykorzystywać do oferowania usług i wsparcia, a także współdzielić te dane w ramach spółek „Grupy Keter” i podmiotów z nią powiązanych w celu optymalizacji swoich usług.
Mągą Państwo założyć konto „Keter” na określonych stronach internetowych „Keter”. W niektórych przypadkach mogą Państwo uzyskać dostęp do usług „Keter” poprzez dane logowania do wybranej strony internetowej lub usługi osoby trzeciej (każde „Konto osoby trzeciej”), w tym między innymi Google, LinkedIn, Facebook lub Twitter. Umożliwi to Państwu połączenie swojego konta „Keter” z Kontem osoby trzeciej. Jeśli wybiorą Państwo tę opcję, będziecie Państwo musieli zatwierdzić połączenie i podanie informacji (które mogą zawierać Dane Osobowe, jak np. zdjęcie profilowe, płeć, data urodzenia, nagłówek, podsumowanie, listy znajomych, poprzednie stanowiska i organizacje), które możemy uzyskać z Państwa Konta osoby trzeciej. Wszelkie dane przesyłane na jakiekolwiek Konto osoby trzeciej, nawet w ramach i za pośrednictwem usług „Keter”, są zarządzane bezpośrednio przez tę osobę trzecią i „Keter” nie ponosi za nie odpowiedzialności.
„Keter” gromadzi także Dane Osobowe poprzez wykorzystanie kamer CCTV i kart dostępu pracowników. Mogą one obejmować Państwa wizerunek utrwalony w formacie wideo w przestrzeniach publicznych obiektów „Keter”, a także zapisy Państwa wejść i wyjść z obiektów, budynków i kondygnacji biurowych „Keter”. Mogą one również obejmować systemy weryfikacji tożsamości i dane. Spółka „Keter” może nie być świadoma, jaki charakter mają informacje gromadzone za pośrednictwem naszych usług (na przykład za pośrednictwem naszych systemów CCTV), które to informacje mogą zawierać dane szczególnie chronione lub specjalne kategorie Danych osobowych, jednakże oświadczamy, że nie gromadzimy świadomie takich danych o naszych Klientach, członkach, odwiedzający witrynę itd.
„Keter” gromadzi też dane dotyczące pracowników. Praktyka ta jest regulowana szczegółowym powiadomieniem, które udostępniliśmy naszym pracownikom.
„Keter” gromadzi też dane dotyczące kandydatów do pracy. Obejmują one życiorysy i dane w nich zawarte, notatki sporządzone podczas spotkań, standaryzowane testy, raporty, referencje, wrażenia rekrutera z rozmowy kwalifikacyjnej i inne standardowe dane branżowe, a także dane udostępnione publicznie lub dostępne w sieciach społecznościowych. Dane te zbierane są przez nas w oparciu o intencję kandydata do zawarcia umowy o pracę z „Keter”.

Zbieramy Dane Osobowe poprzez Państwa korzystanie z naszych Witryn i Aplikacji. Innymi słowy, gdy korzystacie Państwo ze stron internetowych lub aplikacji, my o tym wiemy i możemy gromadzić, zbierać i rejestrować informacje dotyczące takiego użytkowania, niezależnie lub za pomocą usług osób trzecich, jak wyszczególniono poniżej. Może to obejmować informacje techniczne i informacje dotyczące zachowania użytkownika, jak na przykład adres IP użytkownika używany do łączenia komputera z Internetem, Państwa jednolite lokalizatory zasobów (URL), system operacyjny, typ przeglądarki, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, rozdzielczość ekranu, wersję Flash, ustawienia strefy czasowej, „clickstream” użytkownika na stronie internetowej, okres czasu, jaki użytkownik spędził na stronie, metody używane do przeglądania strony i numer telefonu użyty do kontaktu naszą obsługą klienta. Możemy również umieszczać pliki cookies na Państwa urządzeniach do przeglądania (Zob. punkt „Pliki cookies” poniżej).
Gromadzimy Dane Osobowe wymagane do świadczenia usług, w momencie wyrażenia przez Państwa zainteresowania, składania zamówienia i / lub otwierania konta. Ponadto zbieramy Państwa Dane Osobowe, gdy przekazujecie nam Państwo takie informacje, wprowadzając je ręcznie lub automatycznie, lub korzystając z naszych stron internetowych, urządzeń, usług i aplikacji, lub podczas Państwa wizyt na miejscu, w trakcie przygotowywania umowy lub gdy Państwo kontaktujecie się z nami w inny sposób. Gromadzimy również Dane Osobowe poprzez nagrania z kamer CCTV i za pomocą oprogramowania do odczytu kart, automatycznie zbierających informacje o Państwa obecności w obiektach „Keter”.

Dane Osobowe będą przez nas wykorzystywane do świadczenia i ulepszania usług dla naszych klientów oraz do wypełniania naszych zobowiązań umownych, etycznych i prawnych, w tym na przykład:
 • umożliwienie nam wypełnienia naszych prawnych, umownych, etycznych i biznesowych zobowiązań jako pracodawca lub potencjalny pracodawca względem pracowników i kandydatów do pracy;
 • wykonywanie zobowiązań wynikających z umów zawartych między Państwem lub Państwa pracodawcą lub organizacją a Spółką „Keter” i / lub zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych z „Keter”,oraz w celu dostarczenie informacji, produktów i usług, które Państwo żądają od „Keter”;
 • administrowanie kontem za pośrednictwem „Keter”, w tym Państwa identyfikacja i uwierzytelnianie.
 • weryfikacja i przeprowadzanie transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi przez Państwa w związku z produktami;
 • powiadamianie o zmianach w naszych usługach i produktach;
 • kontakt z Państwem w celu udzielenia pomocy technicznej i innych informacji związanych z produktami;
 • odpowiadanie na pytania, rozwiązywanie problemów, wykrywanie i ochrona przed błędami, oszustwami lub innymi działaniami przestępczymi;
 • kontakt z Państwem w celu przekazywania informacji handlowych i marketingowych o wydarzeniach i promocjach lub dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez „Keter”, także w innych lokalizacjach;
 • pozyskiwanie informacji zwrotnych związanych z korzystaniem z usług i zakupionymi produktami;
 • śledzenie wykorzystania urządzeń i usług „Keter”, w celu umożliwienia ich optymalizacji;
 • kontakt z Państwem w celu poinformowania o dodatkowych usługach i produktach, które mogą Państwa zainteresować;
 • dla celów audytu i zachowania zgodności, np. wypełnianie obowiązków sprawozdawczych w różnych jurysdykcjach oraz zapobieganie przestępstwom i ściganie, w zakresie, w jakim dotyczy to naszych pracowników, klientów, urządzeń itp.;
 • jeśli będzie to konieczne, wykorzystamy Dane Osobowe, aby wyegzekwować nasze warunki, zasady i umowy prawne, aby wykonać orzeczenia i nakazy sądowe, a także pomóc organom ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w celu windykacji długów, zapobiegania oszustwom, naruszeniom prawa, kradzieży tożsamości i wszelkiemu innemu niewłaściwemu korzystaniu z usług, oraz w celu podjęcia jakichkolwiek czynności prawnych w sporze i postępowaniu sądowym;
 • ze względów bezpieczeństwa oraz w celu identyfikacji i uwierzytelnienia dostępu do części obiektów;
 • możemy gromadzić Dane Osobowe pracowników naszych klientów, naszych członków, dane te będą wykorzystywane do wyżej określonych celów;
 • wykrywanie i zapobieganie szkodom, jakie może ponieść Spółka „Keter”, jej pracownicy i osoby trzecie.

Możemy przekazać Dane Osobowe:
Członkom Grupy: Dotyczy to każdego członka Grupy, tj. spółki zależne – będące w całości lub częściowo własnością „Keter”, w UE, w Izraelu, w USA i innych krajach.
Osobom trzecim. Przekazujemy Dane Osobowe osobom trzecim w różnych okolicznościach. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, żeby osoby trzecie wykorzystywały Państwa informacje jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich funkcji, oraz aby sporządzić z nimi umowę regulującą przetwarzanie tychże informacji w naszym imieniu. Osoby trzecie mogą obejmować partnerów biznesowych, dostawców, spółki zależne, agentów i/lub podwykonawców mających związek z jakąkolwiek umową przez nas z Państwem zawartą. Od czasu do czasu osoby te mogą pomagać nam w dostarczaniu oferowanych przez nas produktów, przetwarzaniu transakcji, realizacji zapytań o informację, otrzymywaniu i wysyłaniu komunikatów, analizowaniu danych, zapewnieniu IT i innych usług wsparcia lub realizacji innych zadań. Osoby trzecie mogą też obejmować dostawców usług analitycznych i wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej, aplikacji i marketingu.
Zewnętrzni dostawcy będący osobami trzecimi są przez nas okresowo dodawani i usuwani. Obecnie dostawcy zewnętrzni, którym możemy przekazywać dane osobowe, mogą obejmować również:
 • analizę stron internetowych (np. Google Analytics);
 • usługi zarządzania dokumentami i udostępniania (np. Microsoft Sharepoint);
 • wsparcie i obsługę klienta (np. Signature);
 • usługi bazy danych on-site i w chmurze (np. EnterpriseDB);
 • interfejs dostawcy i klienta (np. Nipendo);
 • dostawcy i systemy zarządzania wynagrodzeniami i emeryturami (np. Mercer, ADP, Absal, Synel, Hargall) i inne oprogramowanie do zarządzania kadrami;
 • oprogramowanie do rejestracji czasu pracy i obecności (np. Adeco, Winsarp);
 • oprogramowanie CRM (np. Aventeam);
 • oprogramowanie ERP (np. Oracle, Dynamix AX);
 • system rejestracji gości;
 • system zarządzania projektem;
 • wideokonferencje on-line i platformy do zebrań;
 • – systemy obsługi telefonicznej;
 • oprogramowanie do zarządzania rekrutacją i kandydatami oraz partnerami;
 • nasi prawnicy, księgowi i inne standardowe oprogramowanie biznesowe i partnerzy.
Ponadto możemy ujawnić Państwa Dane Osobowe osobom trzecim: jeśli niektóre lub wszystkie nasze spółki lub aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, min. w drodze fuzji, nabycia udziałów, zakupu aktywów lub jakiejkolwiek podobnej transakcji, w którym to przypadku Dane Osobowe mogą stanowić jeden z przekazanych aktywów. Podobnie możemy przekazać dane osobowe osobom trzecim, jeśli mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Państwa Danych Osobowych w celu dopełnienia wszelkich obowiązków prawnych lub audytu, lub zgodności, w trakcie dowolnego postępowania sądowego bądź kontroli organów nadzoru, lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków i innych umów z Państwem lub z osobą trzecią; lub celu dochodzenia lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa „Keter”, naszych klientów i in. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w ramach ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego oraz zapobiegania cyberprzestępczości.
Dla uniknięcia wątpliwości, „Keter” może przenieść i ujawnić Dane Nieosobowe osobom trzecim wedle własnego uznania.

Możemy przechowywać Dane Osobowe na serwerach, które będą własnością „Keter” lub przez „Keter” kontrolowane, w naszych różnych witrynach lub przetwarzane przez osoby trzecie w imieniu „Keter” przez renomowanych dostawców usług w chmurze. Obejmuje to łącznie wszystkie lokalizacje grupy „Keter”, takie jak USA, Izrael, Wielka Brytania, UE, Australia, Brazylia i in.

Dane Osobowe mogą być przesyłane, przechowywane i wykorzystywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), który może nie podlegać przepisom o ochronie danych uznanych przez UE za właściwe. Jeżeli Państwa Dane zostaną przekazane poza EOG, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby Państwa Dane podlegały odpowiednim zabezpieczeniom oraz żeby były przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Spółka „Keter” przekazuje dane ze swoich różnych lokalizacji i jurysdykcji na terytorium innych jurysdykcji w następujący sposób:
 • do Izraela. Siedziba Spółki „Keter” znajduje się w Izraelu. Izrael jest uznawany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych dla mieszkańców państw członkowskich UE; możemy przekazywać dane do innych krajów, również w przypadku orzeczenia o odpowiedniej ochronie; i
 • do Stanów Zjednoczonych Ameryki i dodatkowych lokalizacji poza UE. Przekazywanie danych do USA i innych krajów odbywa się na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA lub zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi lub innym mechanizmem zgodnym z RODO; i
 • w obrębie / do UE.

Możemy przenieść Państwa Dane Osobowe poza EOG, w celu:

 • przechowywania lub tworzenia kopii zapasowych informacji;
 • umożliwienia nam dostarczania usług i produktów oraz realizacji naszej umowy z Państwem;
 • dopełnienia wszelkich obowiązków prawnych, audytowych, etycznych lub dotyczących zgodności, które wymagają od nas dokonania takiego przeniesienia;
 • ułatwienia działalności gospodarczej firm należących do naszej Grupy, jeżeli leży to w naszym słusznym interesie i doszliśmy do wniosku, że interesy te nie są podrzędne w stosunku do Państwa praw;
 • obsługi naszych klientów w różnych jurysdykcjach;
 • obsługi macierzystego przedsiębiorstwa, spółek zależnych i podmiotów powiązanych, w sposób skuteczny i optymalny;
 • wykrycia i zapobiegnięcia szkodzie jaką może ponieść spółka „Keter”, jej pracownicy i osoby trzecie.

„Keter” zatrzyma Dane Osobowe, które przetwarza, wyłącznie tak długo, jak naszym zdaniem jest to wymagane, w celu świadczenia usług oraz w stopniu niezbędnym do spełnienia naszych prawnych i innych obowiązków, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów. Zatrzymamy też Dane Osobowe w celu spełnienia wszelkich wymogów audytu, zgodności i najlepszych praktyk biznesowych.

Dane, których się już nie zatrzymuje, mogą zostać zanonimizowane lub usunięte. Podobnie niektóre metadane i informacje statystyczne dotyczące korzystania z naszych usług nie podlegają procedurom usuwania zgodnie z niniejszą Polityką i mogą być zatrzymane przez „Keter”. Nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa w oparciu o te dane. Niektóre dane mogą być również zachowywane na serwerach naszych zewnętrznych dostawców usług, dopóki nie zostaną usunięte zgodnie z ich polityką prywatności i zachowywania.

Podczas Państwa odwiedzin lub korzystania z naszej strony internetowej (stron internetowych) lub aplikacji, „Keter” może wykorzystywać standardowe technologie – takie jak pliki cookies, piksele i podobne rozwiązania techniczne, które przechowują określone informacje na Państwa komputerze lub urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania Internetu – które pozwolą nam zidentyfikować dany komputer lub urządzenie, a w niektórych przypadkach umożliwią ich identyfikację z użytkownikiem, umożliwiając automatyczną aktywację niektórych funkcji i sprawiając, że korzystanie z witryny stanie się wygodniejsze i łatwiejsze. Używamy różnych rodzajów plików cookies: niektóre pliki cookies są absolutnie konieczne, są one wymagane do działania naszych witryn oraz są zgodne z naszymi warunkami; dotyczy to na przykład plików cookies, które umożliwiają Państwu zalogowanie do bezpiecznych obszarów naszych usług. Korzystamy również z plików cookies analitycznych i monitorujących wydajność, które pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po witrynie, gdy jej używają. Ponadto używamy funkcjonalnych plików cookies wykorzystywanych do rozpoznania Państwa, gdy wracacie Państwo na naszą stronę. Dzięki temu możemy personalizować treść pod kątem Państwa preferencji, jak na przykład Państwa wybór języka lub regionu.
Różne pliki cookie są przechowywane przez różne okresy. Pliki cookie sesji służą do śledzenia aktywności online podczas danej sesji przeglądania; te pliki cookies zazwyczaj wygasają, gdy przeglądarka jest zamknięta, ale mogą być przechowywane przez pewien czas na Państwa urządzeniu. Stałe pliki cookies pozostają aktywne, nawet po zamknięciu przeglądarki; są używane do zapamiętania danych logowania i hasła. Pliki cookies osób trzecich są instalowane przez osoby trzecie w celu gromadzenia określonych informacji w celu badania zachowań i danych demograficznych. Pliki cookies osób trzecich w naszej witrynie obejmują na przykład Google Analytics. Podobnie, piksele z Facebooka i innych platform umożliwiające integrację zewnętrznych dostawców usług (np. Twitter, Youtube, Pintrest, Instagram) mogą być wbudowane w naszą witrynę. Pliki cookies osób trzecich będą przechowywane zgodnie z warunkami tychże osób trzecich i możecie je Państwo kontrolować w ustawieniach przeglądarki.
Używamy plików cookies i innych technologii, ponieważ są one niezbędne do realizacji umowy z Państwem lub dlatego, że korzystanie z nich leży w naszym uzasadnionym interesie, jakim jest poprawa, optymalizacja i personalizacja usług, i interesy te nie są podrzędne w stosunku do Państwa praw.
Większość przeglądarek umożliwia usuwanie plików cookies z dysku twardego komputera, blokowanie akceptacji plików cookies lub otrzymywanie ostrzeżeń przed zapisaniem pliku cookies. Jeśli jednak Państwo zablokujecie lub usuniecie pliki cookies, korzystanie z Internetu na naszych stronach internetowych będzie ograniczone.
Jak wyłączyć pliki cookies: Efekt wyłączenia plików cookie zależy od tego, które pliki cookies Państwo wyłączą. Ogólnie rzecz biorąc, w rezultacie wyłączenia lub usunięcia plików cookies witryna i niektóre usługi za jej pośrednictwem mogą nie działać poprawnie, mogą nie rozpoznawać Państwa urządzenia, mogą nie pamiętać Państwa preferencji itd. Niemniej to Państwo dokonują wyboru i mają kontrolę odnośnie akceptacji lub wyłączania plików cookies. Jeśli chcecie Państwo wyłączyć pliki cookies w naszej witrynie, należy zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać pliki cookies. Sposób, w jaki można to zrobić, zależy od używanej przeglądarki. Więcej informacji na temat wyłączania plików cookies można znaleźć:

 

Nasze strony internetowe mogą czasami zawierać linki do zewnętrznych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za działanie, politykę prywatności, praktyki ani za zawartość takich stron.

Dokładamy wszelkich starań, aby wdrażać, egzekwować i utrzymywać bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas Danych Osobowych. „Keter” wdraża, egzekwuje i zapewnia środki bezpieczeństwa, technologie i polityki w celu zapobieżenia nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do Danych Osobowych lub ich zniszczeniu, utracie, modyfikacji, wykorzystaniu lub ujawnieniu. Na bieżąco podejmujemy też kroki w celu stałego monitorowania zgodności tychże polityk. Tam, gdzie uznamy to za konieczne z uwagi na charakter przedmiotowych danych i ryzyko dla podmiotów danych, możemy szyfrować dane. Analogicznie, podejmujemy standardowe kroki przyjęte w branży w celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych stron internetowych i aplikacji.
Należy jednak zauważyć, iż żadne środki bezpieczeństwa danych nie są doskonałe ani stuprocentowo niezawodne, stąd nie możemy zagwarantować, że nieuprawniony dostęp, wycieki, wirusy i inne naruszenia bezpieczeństwa danych nigdy nie będą mieć miejsca.
W spółce „Keter” staramy się ograniczyć dostęp do Danych Osobowych do naszych pracowników: (i) dla których dostęp wymagany jest po to, aby spółka „Keter” mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań, również na podstawie niniejszej Polityki Prywatności i umów, oraz (ii) którzy zostali odpowiednio przeszkoleni i poddani okresowym szkoleniom w zakresie wymagań dotyczących przetwarzania, ochrony i opracowywania danych osobowych, oraz (iii) którzy podlegają zobowiązaniom do zachowania poufności, jakie mogą być wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Postępując zgodnie ze swoją Polityką i obowiązującymi przepisami prawa, „Keter” niezwłocznie powiadomi odpowiednie organy i podmioty danych w przypadku, gdyby Dane Osobowe przetwarzane przez „Keter” zostały utracone, skradzione lub w przypadku nieautoryzowanego dostępu do nich, zgodnie z obowiązującym prawem i instrukcjami wykwalifikowanego organu. „Keter” niezwłocznie podejmie wszelkie uzasadnione środki zaradcze.

Podmioty danych, dla których ma zastosowanie RODO, mają prawa wynikające z RODO i lokalnych przepisów prawa, w tym, w różnych okolicznościach, prawa do: przenoszenia danych, dostępu do danych, poprawiania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych i usuwania danych. W celu uniknięcia wątpliwości należy wyjaśnić, że jeżeli Dane Osobowe są dostarczone przez danego klienta będącego pracodawcą podmiotu danych, to prawa tego podmiotu danych muszą zostać wykonane za pośrednictwem danego klienta. Ponadto, prawa podmiotów danych, nie mogą być wykonywane w sposób niezgodny z prawami pracowników i personelu „Keter”, z prawami własności „Keter” i prawami osób trzecich. Toteż świadectwa pracy, sprawozdania, wewnętrzne notatki i oceny, dokumenty oraz notatki zawierające informacje stanowiące własność firmy lub wszelkiego rodzaju własność intelektualną, nie mogą być dostępne, usunięte lub poprawiane. Ponadto, prawa te mogą nie być wykonalne, jeśli dotyczą danych, które nie są w postaci ustrukturyzowanej, na przykład wiadomości e-mail, lub jeśli mają zastosowanie inne zwolnienia. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę, podmioty danych mogą mieć prawo do wycofania swojej zgody.
Jeśli z jakiegokolwiek powodu podmiot danych chce skorzystać z tych praw i zmodyfikować, usuwać lub odzyskać swoje Dane Osobowe, może to zrobić, kontaktując się z „Keter” (privacy@Keter.com). Prosimy pamiętać, że spółka „Keter” może być zobowiązana do przeprowadzenia procesu identyfikacji podmiotu danych wykonującego swoje prawa. „Keter” może przechowywać szczegółowe informacje o prawach, które zostały wykonane w celu spełnienia własnych wymagań dotyczących zgodności i audytu. Należy zwrócić uwagę, że Dane Osobowe mogą zostać usunięte lub zachowane w sposób zagregowany, bez powiązania z jakimkolwiek identyfikatorem lub danymi osobowymi, w zależności od zdolności techniczno-handlowej. Takie informacje mogą być nadal wykorzystywane przez „Keter”.

Podmioty danych w UE mają prawo wnieść skargę do organu kontroli odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w miejscu ich zwykłego pobytu. Naszym wiodącym organem nadzoru jest Krajowa Komisja ds. Ochrony Danych (CNPD) Wielkiego Księstwa Luksemburga (skargi można składać pod adresem: https://cnpd.public.lu/en/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html). Jeśli organ nadzoru nie rozpatrzy skargi, macie Państwo prawo do wniesienia skutecznego sądowego środka zaskarżenia.

Jeśli jesteście Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia, to na mocy Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia, ustęp 1798.83 możecie Państwo zażądać na piśmie listy kategorii informacji identyfikowalnych osobowo, która zawiera osoby trzecie, którym ujawniliśmy w poprzednim roku określone dane identyfikowalnych osobowo dla bezpośrednich celów marketingowych tychże osób trzecich. Aby złożyć taki wniosek, proszę skontaktować się z nami pod adresem: privacy@keter.com.

Osoby niepełnoletnie. Nie gromadzimy ani nie pozyskujemy świadomie informacji ani danych od osób poniżej 16 roku życia, ani też świadomie nie pozwalamy osobom poniżej 16 roku życia zarejestrować się w serwisie „Keter”. Prosimy, aby osoby poniżej 16 roku życia nie rejestrowały się ani nie próbowały zarejestrować się w żadnym z Serwisów „Keter” oraz aby nie przesyłały nam żadnych informacji o sobie. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy lub wysłano do nas Dane Osobowe osoby poniżej 16 roku życia, usuniemy te dane tak szybko, jak to tylko możliwe, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Jeśli uważacie Państwo, że mogliśmy zgromadzić lub wysłano do nas informacje od osoby niepełnoletniej w wieku poniżej 16 lat, prosimy o kontakt z nami pod adresem: privacy@Keter.com, tak szybko, jak to tylko możliwe.

Zmiany niniejszej polityki prywatności. Warunki niniejszej Polityki Prywatności określają zasady korzystania z usług, stron internetowych i aplikacji oraz wszelkie informacje zgromadzone w związku z nimi. „Keter” może od czasu do czasu zmieniać lub aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Najnowsza wersja niniejszej Polityki Prywatności będzie dostępna pod adresem: https://www.Keter.com/privacy/. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadamiać o istotnych zmianach tejże Polityki na głównej stronie internetowej lub w inny sposób w ciągu trzydziestu (30) dni od przedmiotowej zmiany. Istotne zmiany staną się skuteczne siedem (7) dni po otrzymaniu takiego powiadomienia. W każdym innym wypadku wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności staną się skuteczne od daty „Ostatniej weryfikacji”, a dalsze korzystanie przez Państwa z naszych usług będzie stanowiło Państwa aktywną akceptację i zgodę na przestrzeganie zmian w Polityce Prywatności.

Tłumaczenie. Dla Państwa wygody oraz w ramach naszej przejrzystości w zakresie praktyk dotyczących danych, niniejsza Polityka Prywatności może zostać przetłumaczona na wiele różnych języków. W związku z tym mogą pojawić się błędne tłumaczenia lub opóźnienia w tłumaczeniu i w zmianach naszej Polityki.
„Keter” ma na celu przetwarzanie wyłącznie odpowiednich, dokładnych i istotnych danych, ograniczonych do potrzeb i celów, dla których są gromadzone. Spółka ma też na celu przechowywanie danych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego dane te są gromadzone. „Keter” zbiera tylko dane w związku z określonym uzasadnionym celem i przetwarza je wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Nasze zasady i praktyki stale się rozwijają i są ulepszane, toteż zachęcamy Państwa do zgłaszania wszelkich sugestii dotyczących ulepszeń, pytań lub uwag odnośnie niniejszej Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami (szczegóły poniżej), dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Państwu w rozsądnym terminie.

Dane kontaktowe „Keter”: Keter Plastic Ltd., 1 Sapir Street Herzliya, Izrael
privacy@Keter.com.

*             *             *             *             *